Badania radiograficzne -- RT

Badania RT (Radiografic Testing) podobnie jak badania UT są zaliczane do metod objętościowych, ponadto posiadają szereg zalet do których należą m.in.:

Kontrola radiograficzna spoin polega na wykonaniu radiogramu badanego złącza za pomocą promieni X lub promieni gamma, a następnie na ocenie wykrytych niezgodności wykrytych na radiogramie w postaci miejsc o różnym zaciemnieniu. Różnice w zaciemnieniu są wynikiem zmiany natężenia promieniowania które zostało w różnym stopniu - zależnym od „grubości” wady - zaabsorbowane przez materiał. Metoda ta jest praktycznie stosowana do złączy doczołowych, rzadziej kątowych ze spoinami czołowymi o ile istnieje możliwość właściwego dostępu dla filmu i źródła promieniowania. Do spoin pachwinowych można ją stosować w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Złącza o grubości do ok. 30 mm zaleca się badać promieniami X, ale gdy energia urządzenia rentgenowskiego jest większa niż 1 MeV można prześwietlać zakres grubości można prześwietlać stal, miedź, nikiel o grubości od 30 do 200 mm.

Wykaz norm:

Procedury DNV