Badania Penetracyjne - PT

Badania PT (Penetrant Testing) należą do jednych z pozostałych metod polegających na ocenie jakości powierzchni badanego wyrobu. Stosowane najczęściej do materiałów nieporowatych, zarówno ferromagnetycznych, jak i nie-ferromagnetycznych (takich jak: stale austenityczne, aluminium i jego stopy, miedź i stopy, itd.) oraz w materiałach ceramicznych. Metoda ta pozwala na wykrycie otwartych nieciągłości powierzchniowych (wgłębienia, rysy i szerokie pęknięcia, wąskie pęknięcia, pory ), czy płaskich wąskoszczelinowych. Przeprowadzana po badaniach wizualnych.

Zasada badań penetracyjnych opiera się na zjawisku włoskowatości (kapilarności), które polega na wnikaniu cieczy do wąskich przestrzeni i wznoszeniu się wbrew sile ciężkości. W zależności od stosowanego barwnika w penetrancie, wyróżnia się:

Wadą tej metody jest to, że ocenie podlega wskazanie niezgodności, które może być niejednoznaczne. (jakos inaczej to zd ulozyc). Wskazania te dzieli się na liniowe i nieliniowe.

Wykaz norm:

Procedury DNV